ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนข่าว สรุปผลงานอธิการบดี รอบปีที่ 3

ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนข่าว สรุปผลงานอธิการบดี รอบปีที่ 3

ดาวโหลด แบบฟอร์มการเขียนข่าว สรุปผลงานอธิการบดี รอบปีที่ 3

แบบสำรวจผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ ฯ มรภ.ร้อยเอ็ด

ดาวโหลด แบบสำรวจผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของอธิการบดี

ตำนานทุ่งกุลาร้องไห้

ตำนานทุ่งกุลาร้องไห้ 

…… ภูมิศาสตร์ทั่วๆไปมักจะเป็นลักษณะสูงๆต่ำๆ แต่ที่ราบเขตทุ่งกุลาฯจะเสมอ แต่ในสมัยอดีตหรือโบราณจะไม่ค่อยมีต้นไม้ เพราะฉะนั้น “ทุ่งกุลาร้องไห้” จะไม่ค่อยมีต้นไม้ จะโล่งไปหมดเลย เค้าว่ากันว่าขนาดนั่งนึ่งข้าวอยู่บ้านนี้ ยังเห็นคนอีกหมู่บ้านหนึ่งนั่งนึ่งข้าวเลย เพราะสามารถมองทะลุถึงกันไปหมดทั่วทุ่ง เห็นหลังคาบ้านกันหมดเลย ไม่มีต้นไม้อะไรมาบังสายตา สันนิษฐานว่ายุคก่อนคงจะเป็นทะเลแล้วเปลือกโลกมีการยกตัวขึ้นมา จึงทำให้ไม่ค่อยมีต้นไม่เป็นพื้นที่ทุ่งแบบทุ่งกุลาร้องไห้ อีกสันนิษฐานหนึ่ง ตำนานทุ่งนี้อาจจะมาจากชนเผ่าหนึ่งที่อพยพเข้มาค้าขาย เรียกว่า “ชนเผ่ากุลา” โดยมาจากทางภาคเหนือ เข้ามาเขตนี้เหมือนกับชาวโช่ ชาวซ่ง เข้ามาค้าขายเหมือนกัน และนี่คือข้อสันนิษฐาน และอีกสันนิษฐานก็กล่าว่า กุลาเป็นชนเผ่าที่หาบนุ่นเข้ามา เดินทางผ่านเขตนี้มีความร้อนแห้งแล้งมาก จึงร้องไห้เพราะว่าพวกเขาเหนื่อยเหลือเกิน ไม่มีที่จะไป ไม่มีน้ำจะกิน ไม่มีข้าวจะกิน ขนาดกินน้ำก็กินจนหมด และไม่รู้จะทำอย่างไรดี ทุ่งกว้างมาก ต้นไม่ก็ไม่มีให้หลบร่มเงา เดินไปพลางแบกตะกร้านุ่น แบกไม้คานไปตามทาง เหนื่อยเหลือเกิน จนชาวกุลาต้องร้องได้ เพราะไม่รู้จะทำอย่างไร ลำบากจริงๆ จนเป็นที่มาของ ”ทุ่งกุลาร้องไห้” และนี่ก็คือวิถีชีวิตตำนานของคนในเขตทุ่งกุลา……. (โดย ชาย ว. อาจารย์วุฒิชัย ตาลเพชร สถาบันจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด)

สารคดีความรู้สั้น ตอน :::: แจ่วบอง + กุ้งจ่อม + ปลาร้า

ปลาร้าสตอรี่ – วันนี้นำพาท่านมาศึกษาความรู้จากภูมิปัญญาชาวอีสานที่มีการกินอันน่าสนใจ เหล่านักศึกษาโครงการความร่วมมือ MOU มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับวิทยาลัยชุมชนต่างๆในเครือข่าย ได้เปิดครัวพาผู้ชมไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้่เรื่องวัฒนธรรมการกิน มีทั้ง “ปลาร้าบอง”หรือเรียกว่า “แจ่วบอง” ก็ได้ บางกลุ่มก็ส่ง “กุ้งจ่อม” หรือความรู้เรื่องการนำกุ้งมาถนอมอาหารกินนานๆ และบางกลุ่มก็นำเสนอ “การทำปลาร้า” ที่เป็นสูตรเด็ดประจำท้องถิ่นตนเอง

ขอขอบคุณ

อ. นิธินาถ อุดมสันต์

KMI :  สถาบันจัดการความรู้ :: มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

*****************

การทำปลาร้าบองสุกสูตรแซบเวอร์ค่ะ นางสาวสายใจ หงษ์สุดแจ่วบ่องสองนาง นางสาวบุญนารัตน์ เหนือโชติ และ นางละอองดาว แสงชาติ


 การทำปลาร้า สรัญญรัตน์ สริยะบุตร


กุ้งจ่อมอาหารพื้นบ้าน จันทร์เพ็ญ หมายสุข 

ปลาจ่อมกุ้งแซ่บเว่อร์ เนตรนภา คลายโศกน้ำพริกปลาร้า – นายไกรลาศ สมศรี


 

ปลาร้าคุณยาย  - รัตนา จันทร์แดงสัมภาษณ์ผู้ประกอบการค้า แม่ค้าขายแจ๋วบอง นางอุทิศ เชิญสุขนำชัย


สารคดีความรู้สั้นๆ ตอนปลาร้า

**********************************************

สารคดีสั้นๆเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับการทำปลาร้าที่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวอีสาน ปลาร้าแต่ละท้องถิ่นมีเคล็ดลับความแซบที่โดดเด่นแตกต่างกัน เหล่านักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้นำเสนอภูมิปัญญาความรู้ของท้องถิ่นต่างๆจากชนบทสู่โลกออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

**********************************************

ขอขอบพระคุณ อ. นิธินาถ อุดมสันต์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่เอื้อเฟื้อผลงานและข้อมูล

นำเสนอโดย สถาบันจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, กรกฏาคม 2558

**********************************************

การทำน้ำปลาร้า_นางสาวญาดา สมเสียง

การทำปลาร้า สูตรป้าพวง ร้านโต้งไก่ย่าง นางสาวธัญญาลักษณ์ ทานะเวช

การทำปลาร้าปรุงรสอำเภอเสลภูมิ นางสาวเสาวลักษณ์ บุญคำ

การทำปลาร้าสูตรโบราณ อ โพนทอง จ ร้อยเอ็ด นางสาวศิรินทร์ธา วรรณพัฒน์

คลิปปลาร้าถิ่นภูไท นายอภินันท์ แก้วอาจ

วิธีการทำน้ำปลาร้าปรุงรส ร้านแม่หนูเล็ก นางสาวเจนจิรา เศษนาเวช

วิธีการทำปลาร้า อ ศรีเมืองใหม่ จ อุบลราชธานี นางสาวชุติมา มิ่งมูล

วิธีการทำปลาร้าปลาสลิด นางสาว ชฎาพร ขันตรีทอง+มุกดา บุตรสอน

วิธีการทำปลาร้าส้มตำ อ เขมราฐ จ อุบล นางสาว ปาริชาติ ทนงค์

ขั้นตอนการทำน้ำปลาร้า 
นางสาวเจนจิรา นิกรกุล รหัส 55818604008 ห้อง 4

 สูตรการทำปลาร้าของอำเภอเกษตรวิสัย

1.นางสาว นันทนา อามาตย์แก้ว รหัส 55818603010

2.นางสาว สุภาวดี วรนาม รหัส 55818603035

 

วิธีการหมักปลาร้าของชาวบ้านสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

นางสาวนภา กุลสุวรรณ รหัส 55818602015
นางสาวอมรรัตน์ ร่วงสูงเนิน รหัส 55818602036
นางสาวอรวรรณ รัตนวงค์ รหัส 55818602037

 

 

โครงการสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพสู่สากล

วันที่ 10 ก.ค. 2558 ดร. สัญชัย ฮามคำไพ ผู้อำนวยการสถาบันจัดการความรู้ได้เข้าร่วมการสัมนา ใน โครงการสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพสู่สากล  ซึ่งจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  วิทยากรได้แก่ ศาตราจารย์ ดร. วิล บาร์รัตต์ (Prof. Dr. Will Barratt)
และ ศาตราจารย์ ดร. เลสลี่ บาร์รัตต์  (Prof. Dr. Leslie Barratt) ซึ่งจะเป็นบุคลากรใหม่ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก่อนหน้าที่ท่านทั้งสองเป็นศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย Indiana State University รัฐอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ศาตราจารย์ ดร. วิล บาร์รัตต์ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาภาะผู้นำทางการศึกษาและบริหารการศึกษา และ ศาตราจารย์ ดร. เลสลี่ บาร์รัตต์ มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาศาสตร์และเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคม TESOL ของสหรัฐอเมริกา

IMG_20150710_092622

 

 

 

 

 

 

IMG_20150710_091512

 

 

 

 

 

 

IMG_20150710_111744

 

 

 

 

 

 

 

IMG_20150710_111455

 

 

 

 

 

 

 

IMG_20150710_093145

โครงการอบรมเครือข่ายวิชาชีพครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน

เมื่อ 4 ก.ค. 2558 สถาบันจัดการความรู้ได้เข้าร่วมบันทึกความรู้และถอดบทเรียนสาระความรู้ใน โครงการอบรมเครือข่ายวิชาชีพครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน ณ หอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ โดยงานนี้อำนวยการจัดโครงการโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมี ผศ.ดร. กชพร นำนาผล เป็นหัวหน้าทีมวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้่ร่วมกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ เพื่อบรรยายให้กับครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนเครือข่ายจำนวนประมาณ 200 คน และทางสถาบันจัดการความรู้จะได้ทำการพัฒนารูปแบบการถอดความรู้เพื่อเผยแพร่ต่อไปในอนาคต

IMG_20150704_094156

IMG_20150704_094200

IMG_20150704_094307

โครงการส่งเสริมมาตรฐานและกลไกการวิจัยเพื่อประกันคุณภาพและเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์

เมื่อวันที่ 2-3 กรกฏาคม 2558 สถาบันจัดการความรู้ได้เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้และร่วมการถอดบทเรียน งานบรรยายให้ความรู้ทางการวิจัยในหัวข้อ “โครงการส่งเสริมมาตรฐานและกลไกการวิจัยเพื่อประกันคุณภาพและเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์” ซึ่งเป็นการโดยมีวิทยากรจากสภาวิจัยแห่งชาติ อาจารย์เวชยันต์ เฮงสุวนิช ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบรรยายถึงแนวโน้มการวิจัย การพัฒนาข้อเสนอวิจัยเพื่อเสนอสภาวิจัย และการวิภากษ์ข้อเสนอเพื่อรับทุนวิจัย ทางสถาบันจัดการความรู้ได้ทำการบันทึกความรู้และจะเรียบเรียงออกในรูปแบบเอกสารความรู้ต่อไป

09092557

 

IMG_20150702_135755

IMG_20150702_135814

IMG_20150702_155045