รายงานผลโครงการ

โครงการการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต “การทบทวนการสอน : เหลียวหลัง แลหน้า
จาก มคอ.3 และ 5 เดินหน้าสู่ปีการศึกษาต่อไป”
km02

โครงการจัดการความรู้ “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”
km03

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
“การนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสาเร็จ KM Day”
km_day60

โครงการจัดการความรู้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดการความรู้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560

โพสต์โดย สถาบันจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บน 22 สิงหาคม 2017

โครงการ KM Day

โพสต์โดย สถาบันจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บน 1 สิงหาคม 2017